15 gru 2008

Do dwóch razy sztuka?

Na czwartkowej sesji rady miasta pojawi się po raz kolejny uchwała o likwidacji Instytutu Kresowego:
§ 1 Wyraża się zamiar likwidacji z dniem 30 kwietnia 2009 r. samorządowej instytucji kultury pod nazwą Instytut Kresowy z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 56.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.
§ 3 Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy.
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Taka uchwała była już w porządku obrad Rady Warszawy w październiku, ale została przez Ratusz wycofana. Nie ma chyba drugiej takiej instytucji, której wyprawia się pogrzeb tak często i mówi się o tym od dwóch lat.

Dlaczego zdaniem Ratusza taka instytucja jest zbędna (pomijając aspekt, "bo stworzono ją w mrocznych czasach kaczyzmu"):
Cele i proponowane formy działania Instytutu Kresowego zdecydowanie wykraczają poza zadania Miasta. Zadania stawiane przed samorządem lokalnym w zakresie działań mających na celu dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy dotyczącej historii i kultury Kresów Wschodnich w znacznym stopniu realizowane są przez samorządową instytucję kultury „Dom Spotkań z Historią”.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę aspekt gospodarności, a także potrzebę uporządkowania kwestii związanych z działaniami na rzecz ochrony dziedzictwa Kresów Wschodnich, likwidacja Instytutu Kresowego jako samorządowej instytucji kultury wydaje się konieczna. Uważamy za celowe, aby w imieniu środowisk kresowych działały specjalnie w tym celu powołane organizacje pozarządowe, które będą mogły ubiegać się o środki finansowe na realizację swoich zadań w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych rokrocznie przez biura merytoryczne zgodnie z Ustawą o Wolontariacie i o Pożytku Publicznym.

Zgromadzone w Instytucie Kresowym pamiątki przekazane zostaną Muzeum Katyńskiemu, filii Muzeum Wojska Polskiego, placówce muzealnej, która w sposób profesjonalny i zgodny z Ustawą o Muzeach zapewni nad nimi właściwą pieczę i możliwość eksponowania zgromadzonych zbiorów. Wstępnie zgodę na to wyraził Minister Obrony Narodowej, który jest organizatorem dla Muzeum Katyńskiego.
Pewnie szkoda pracy ludzi w ten projekt zaangażowanych, ale większość to większość.

O potrzebie budowy muzeum Kresów pisał ostatnio w Rzeczpospolitej profesor Ryszard Legutko: Zbudujmy muzeum Kresów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: Komentarze nie są moderowane (poza wyjątkowymi przypadkami), ale proszę pamiętać, że każdy bierze odpowiedzialność za treść swoich wpisów.