27 maj 2008

ZDM sobie nie poradzi, więc nadchodzi ZMID.

Warszawscy Radni na czwartkowej sesji rady miasta będą głosowali za powołaniem nowej jednostki pod nazwą Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych.

Jak powstanie ZMID? Z Zarządu Dróg Miejskich wydzielone zostaną wydziały: Wydział Przygotowania Inwestycji, Wydział Realizacji Inwestycji, Wydział Funduszy Strukturalnych i utworzą Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych.

Czym będzie się zajmowała ta nowa jednostka (na podstawie statutu)?
Do zadań ZMID należy w szczególności:

1) opracowywanie projektów planów finansowania budowy i przebudowy dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, powierzonych ZMID do realizacji,

2) bieżąca współpraca i przekazywanie informacji o sporządzonych planach Zarządowi Dróg Miejskich, innym jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy i komórkom organizacyjnym Urzędu m.st. Warszawy uczestniczącym w procesie przygotowania planów inwestycyjnych miasta oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

3) wykonywanie zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym lub innych powierzonych do realizacji zadań inwestycyjnych związanych z budową lub przebudową dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz drogowej infrastruktury technicznej

4) wykonywanie innych zadań związanych z budową lub przebudową infrastruktury drogowej, technicznej lub komunikacyjnej, zleconych przez Prezydenta m.st. Warszawy.
Dlaczego potrzebny nam ZMID skoro mamy już te wydziały w ZDMie? To wyjaśnia uzasadnienie do uchwały:
Zgodnie z aktualnym zakresem zadań i kompetencji Zarządowi Dróg Miejskich powierzono do realizacji zarówno zadania związane z bieżącym zarządzaniem pasem drogowym, utrzymaniem i remontami dróg, realizacją zadań z zakresu inżynierii ruchu i oznakowaniem dróg publicznych, jak również przygotowywanie i realizowanie wszystkich drogowych zadań inwestycyjnych związanych z budową dróg, obiektów drogowych i pozostałej infrastruktury technicznej związanej z drogami publicznymi krajowymi, wojewódzkimi i powiatowymi, o łącznej długości ponad 800 km.

Tak szeroki zakres działania spowodował, że realizacja zadań, bieżące kierowanie jednostką i nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania stało się utrudnione. W głównej mierze przyczyną jest duży rozdział kompetencji pomiędzy poszczególnymi wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi i związane z tym wydłużenie całego procesu decyzyjnego, wymuszone koniecznością rozbudowy struktury organizacyjnej ZDM dla umożliwienia realizacji wszystkich nałożonych zadań.

Zgodnie z przyjętymi założeniami w sprawie kierunków dalszego rozwoju Warszawy, a także celów związanych z przygotowaniem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, w najbliższych latach dla zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej konieczna jest realizacji dużej ilości ważnych zadań związanych z budową dróg, mostów, wiaduktów oraz pozostałej drogowej infrastruktury technicznej.

Wydzielenie tych zadań i powierzenie do realizacji wyodrębnionej jednostce budżetowej miasta, utworzonej na bazie istniejących służb ZDM zajmujących się sprawami przygotowania i realizacji inwestycji, uprości i ujednolici strukturę organizacyjną obu jednostek, usprawni proces decyzyjny oraz umożliwi lepszy nadzór i kontrolę nad realizacją zadań. Zapewni także czytelny podział zadań związanych z realizacją całego procesu inwestycyjnego i odpowiedzialność za ich wykonanie.

Nowej jednostce zostaną powierzone zadania związane z przygotowaniem i realizacją najważniejszych inwestycji drogowych, natomiast pozostałe zadania zarządcy drogi wykonywane będą przez Zarząd Dróg Miejskich, tj. zarządzanie pasem drogowym, koordynacja robót w pasie drogowym, wykonywanie małych modernizacji, prowadzenie remontów i utrzymania dróg, oznakowania oraz sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Z uwagi na fakt, że wydzielenie ze struktur Zarządu Dróg Miejskich nowej jednostki spowoduje skutki finansowe dla budżetu miasta, środki na jej funkcjonowanie w 2008 roku wynoszące 6.112.000 zł zostaną przeniesione z planu wydatków bieżących Zarządu Dróg Miejskich. Powołanie nowej jednostki nie wymaga przyznania dodatkowych środków na jej wydatki bieżące.

Zakres zadań i kompetencji nowej jednostki organizacyjnej określa Statut Zarządu Inwestycji Drogowych stanowiący Załącznik do projektu niniejszej uchwały. Zmieniony i uzupełniony Statut Zarządu Dróg Miejskich został przedstawiony w stosownym projekcie Uchwały Rady m.st. Warszawy.
Źródło: Link do strony.

Miejmy nadzieję, że faktycznie pomoże to warszawskim inwestycjom, choć przecież będą to ci sami ludzie tylko pod inną nazwą i z nowym dyrektorem.

1 komentarz:

Anonimowy pisze...

Jak wiadomo, im wiecej urzedow i biurokratow tym szybciej i taniej wszystko zostanie wybudowane. Wiecej stolkow, komorek i rautow.
Moim zdaniem kazda dzielnica powinna miec swoj wlasny ZMID, a praca bedzie sie wszystkim doslownie palila w rekach i juz za rok wszystko pieknie zostanie wybudowane i oddane do uzytku.

Prześlij komentarz

Uwaga: Komentarze nie są moderowane (poza wyjątkowymi przypadkami), ale proszę pamiętać, że każdy bierze odpowiedzialność za treść swoich wpisów.