2 cze 2007

Porozumienie programowe PO – SLD.

W czwartek na stronach SDPLu opublikowany został dokument "Porozumienie Programowe Radnych m.st. Warszawy reprezentujących Platformę Obywatelską oraz Lewicę i Demokratów", które w połowie marca zostało podpisane przez Pawła Czekalskiego (PO) i Tomasz Sybilskiego (SLD) w obecności Marka Borowskiego i Hanny Gronkiewicz Waltz.

Po podpisaniu porozumienia starałem się dowiedzieć u podpisujących czy dokument będzie opublikowany na stronach www lokalnych struktur obu partii, ale moje pytania zostały zignorowane. Widocznie na Dzień Dziecka SDPL postanowił zrobić prezent tym, którzy chcieli wiedzieć, co znajduje się w tym dokumencie. Nie wątpię, że dziennikarze ten dokument dostali zaraz po jego podpisaniu, ale nie przypominam sobie jego analizy w prasie.

Zamieszczam całość (choć to tylko 10 stron) na wszelki wypadek, gdyby ktoś się rozmyślił i usunął dokument (tak jak zrobiono to z programem HGW na stronie gronkiewicz.pl) ze stron SDPLu.
POROZUMIENIE PROGRAMOWE

Radnych m.st. Warszawy reprezentujących Platformę Obywatelską oraz Lewicę i Demokratów

Szanowni Mieszkańcy Warszawy,

Świadomi niepowtarzalnej szansy jaką daje Warszawie możliwość wykorzystania środków Unii Europejskiej, pamiętni okresu stagnacji inwestycyjno - gospodarczo - kulturowej Stolicy w okresie ubiegłej kadencji samorządu, solidaryzujący się z oczekiwaniami mieszkańców oraz czerpiący z Ich mądrości a także zasobów energii, zamierzamy rozwiązać najbardziej oczekiwane problemy oraz potrzeby Warszawiaków, zaktywizować potencjał Metropolii, otworzyć Miasto ku Europie, prowadzić partnerską współpracę z Mazowszem, zrealizować program rozwoju poprzez konkretne cele:

Rozwój miasta:
 • Utworzenie „Instytutu im. Stefana Starzyńskiego” zajmującego się długofalowymi studiami strategicznymi dla stołecznej aglomeracji (koncepcje, analizy, rekomendacje dla polityki urbanistycznej i monitorowanie jakości architektury miejskiej).
Infrastruktura:
 • Budowa Mostu Północnego i Trasy, szybkie rozpoczęcie i równoległe zaangażowanie Miasta w inwestycje mostowe: Most Krasińskiego, Most Na Zaporze
 • Dokończenie w tej kadencji budowy I linii metra, budowa w oparciu o nowoczesną technologię środkowego odcinka II linii metra od Ronda Daszyńskiego do stacji Dworzec Wileński i rozpoczęcie prac związanych z budową III linii metra
 • Kontynuacja i budowa wewnętrznych dróg obwodowych, priorytetem tzw. Obwodnica Śródmiejska oraz Obwodnica Miejska
 • Wzrost nakładów na tabor i rozwój sieci Szybkiej Kolei Miejskiej przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury kolejowej PKP S.A.
 • Skomunikowanie istniejącej infrastruktury szynowej z nowo-budowanym portem dla tanich linii lotniczych w Modlinie oraz rozbudowa komunikacyjna Portu Lotniczego im. F. Chopina na Okęciu
 • Budowa wielofunkcyjnego Centrum Kongresowego
 • Budowa Centrum Logistycznego celem ograniczenia ruchu tranzytowego
Drogi:
 • Ukończenie budowy Trasy Siekierkowskiej
 • Doskonalenie formuły Zarządu Dróg Miejskich, powierzenie ZDM wyłącznie remontów, modernizacji ulic oraz naprawy chodników
 • Budowa nowych dróg i skrzyżowań bezkolizyjnych przez nowo-powołane Biuro Inwestycji
Transport oraz komunikacja:
 • Zbudowanie nowych tras tramwajowych do Wilanowa oraz Tarchomina oraz budowa tras szynowych na przeprawach mostowych Mostów Północnego i Krasińskiego
 • Stworzenie programu zarządzania parkingami miejskimi, budowa systemu parkingów „Park & Ride” oraz w systemie Partnerstwa Publiczno Prywatnego (PPP) parkingów podziemnych pod stołecznymi placami
 • Zakup nowego taboru dla miejskiej komunikacji
Budownictwo mieszkaniowe:
 • Decentralizacja uprawnień oraz wydawanych decyzji administracyjnych na poziom dzielnic
 • Inwentaryzacja i weryfikacja gruntów miejskich oraz majątku własnego z uwzględnieniem aktywów Spółek miejskich pod kątem sprzedaży niewykorzystanych zasobów pod budownictwo mieszkaniowe
 • Przekształcanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz Studium Zagospodarowania Warszawy terenów poprzemysłowych na funkcje budownictwa wielorodzinnego celem natychmiastowego uwolnienia obszarów pod budownictwo mieszkaniowe
 • Realizacja zespołów mieszkaniowych w węzłowych punktach komunikacyjnych Stolicy
 • Zagospodarowanie terenów Łuku Siekierkowskiego na budownictwo mieszkaniowe
 • Budowa infrastruktury drogowo-technicznej pod budownictwo mieszkaniowe
 • Stworzenie i realizacja programu rozwoju budownictwa komunalnego i wspieranie budownictwa spółdzielczego
Gospodarka nieruchomościami:
 • Inwentaryzacja stołecznych gruntów, w tym uchwalenie planu wyprzedaży miejskich gruntów
 • Zakup przez m. st. Warszawy gruntów pod cele komercyjne oraz publiczne, wykup gruntów oraz nieruchomości potrzebnych pod inwestycje miejskie
 • Stworzenie wieloletniego planu gospodarki miejskimi gruntami
 • Stworzenie pełnej mapy stanu (baza danych, ewidencja) nieruchomości w Warszawie udostępnianej za pomocą publicznych terminali komputerowych
 • Obniżenie podatków od nieruchomości
 • Uregulowanie stanów formalno – prawnych gruntów spółdzielni mieszkaniowych
 • Uporządkowanie stanów prawnych terenów przyległych do budynków wspólnot mieszkaniowych oraz domów jednorodzinnych
Polityka lokalowa:
 • Ujednolicenie polityki lokalowej, w tym szybka ścieżka sprzedaży lokali najemcom
Zagospodarowanie brzegów Wisły:
 • Zbliżenie miasta do Wisły, rewaloryzacja Bulwarów Nadwiślańskich; odtworzenie i budowa nowoczesnych przystani rzecznych, reaktywacja żeglugi oraz aranżacja miejsc do rekreacji i plażowania
 • Budowa nowego tunelu na wysokości Arkad Kubickiego
 • Budowa śluzy wodnej dla „ożywienia” basenów Portu Praskiego
Ład przestrzenny:
 • Bliska współpraca z gminami i powiatami otaczającymi Warszawę oraz województwem Mazowieckim w celu zapewnienia harmonijnego rozwoju dla całej aglomeracji stołecznej
 • Objęcie terytorium Warszawy przyspieszonym trybem uchwalania planów miejscowych
 • Potraktowanie zagospodarowania obszaru wokół PKiN jako zadania kluczowego, w tym wyznaczenie priorytetów dla inwestorów, zmiana koncepcji – podwyższenie wysokości zabudowy, budowa infrastruktury technicznej dla całego obszaru celem eliminacji zabudowy jednostkowej
 • Przyspieszenie realizacji zabudowy w ścisłym centrum miasta
 • Rewitalizacja Krakowskiego Przedmieścia, Starej Pragi, Śródmieścia oraz Woli
Bezpieczeństwo:
 • Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na ulicach, w szkołach oraz w komunikacji publicznej
 • Wdrożenie strategii działania miasta w związku z potencjalnym zagrożeniem terroryzmem
Edukacja:
 • Stopniowe zmniejszanie liczby uczniów w klasach
 • Podwojenie /do końca obecnej kadencji/ liczby komputerów w szkołach publicznych
 • Wprowadzenie dodatkowej godziny nauki języka obcego (np. konwersatoria) we wszystkich klasach szkoły podstawowej, gimnazjum i liceach
 • Rozwiązanie problemu braku wolnych miejsc w przedszkolach oraz wprowadzenie w niektórych przedszkolach dwuzmianowości
 • Zniesienie stałej opłaty w przedszkolach
 • Rozwój „Uniwersytetów III Wieku”
Polityka społeczna:
 • Program rewitalizacji przestrzeni społecznej (blokowiska)
 • Programy wieloletnie współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • Uwzględnienie w inwestycjach ogólnomiejskich potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Podniesienie standardów funkcjonowania opieki społecznej (w tym m.in. zwiększenie liczby pracowników socjalnych do norm UE)
 • Stworzenie Warszawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
 • Zniesienie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych we wszystkich budynkach Urzędu m.st. Warszawy
Ochrona Zdrowia:
 • Budowa Szpitala Południowego
 • Ulepszenie dotychczasowych i wprowadzenie nowych programów profilaktyki zdrowotnej (w tym z udziałem organizacji pozarządowych)
 • Zwiększenie środków na zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie przychodni oraz szpitali miejskich
 • Przyjęcie przez Radę Warszawy kompleksowego wieloletniego programu funkcjonalnego stołecznej służby zdrowia na lata 2008-2012
 • Wprowadzenie programu „Pierwsza pomoc ratuje życie” – obowiązkowych, kilkugodzinnych warsztatów z udzielania pierwszej pomocy w szkołach ponadgimnazjalnych
Ochrona środowiska:
 • Wdrożenie programu gospodarki wodno-ściekowej celem podniesienia jakości wody
 • Ochrona walorów przyrodniczych Warszawy
Sport i rekreacja:
 • Modernizacja i rozbudowa stadionu Legii oraz Polonii
 • Budowa Basenu Olimpijskiego
 • Budowa krytego lodowiska
 • Budowa hali widowiskowo-sportowej z widownią na co najmniej 20 tys. osób
 • Budowa toru wodnego w Porcie Żerańskim
 • Budowa spójnego systemu asfaltowych ścieżek rowerowych
 • Otwarcie placówek szkolnych po zakończonych zajęciach obowiązkowych
 • Wprowadzenie otwartych i nieodpłatnych programów sportowo-rekreacyjnych dla szkół, młodzieży i dorosłych
Nowe technologie:
 • Zastosowanie nowych technologii w transporcie miejskim oraz przy utylizacji odpadów
 • Budowa sieci szerokopasmowych połączeń internetowych dla powszechności oraz obniżenia kosztów dostępu do Internetu
 • Uruchomienie systemu zarządzania i informacji o ruchu drogowym w administracyjnym obszarze m. st. Warszawy
Estetyka miasta:
 • Wymiana wyposażenia urbanistycznego miasta w drodze konkursów architektonicznych, (dot. małej architektury): wiaty, przystanki, meble miejskie
Kultura i rozrywka:
 • Powołanie Warszawskiego Instytutu Europejskiego
 • Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej
 • Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich
 • Budowa nowoczesnej sali Widowiskowo – Koncertowej
 • Zrównoważony rozwój infrastrukturalny placówek kultury
 • Zintensyfikowanie wymiany kulturalnej z Europejskimi Stolicami Kultury
 • Budowa w systemie PPP dużego, nowoczesnego kompleksu AquaCity
 • Budowa w oparciu o PPP miasteczka rozrywki wzorowanego na istniejących w europejskich stolicach parkach rozrywki rodzinnej
 • Utworzenie systemy informacji kulturalnej w mieście
 • Zwiększenie środków finansowych dla organizacji pozarządowych
Współpraca z drobną przedsiębiorczością oraz biznesem:
 • Poprawa warunków dla inwestycji prywatnych, wspieranie kapitałowe stołecznych podmiotów gospodarczych poprzez nowoutworzony Warszawski Fundusz Gwarancji Kapitałowych
 • Utworzenie Stołecznego Centrum Przedsiębiorczości (inkubator przedsiębiorczości)
 • Pomoc przy budowie tzw. Polskiej Hali Targowej, Kupieckiego Domu Towarowego, realokacji „Jarmarku Europa”
 • Budowa stałego Centrum Wystawowo-Konferencyjnego dla małych średnich przedsiębiorców
 • Aktywna współpraca Miasta ze środowiskami gospodarczymi
 • Zapewnienie pro-inwestycyjnych warunków europejskim oraz światowym organizacjom gospodarczym
 • Stworzenie cywilizowanych miejsc handlu dzielnicowego
 • Sprzedaż lokali użytkowych kupcom i przedsiębiorcom
Finanse, Unia Europejska:
 • Doprowadzenie do podwyższenia Warszawie ratingu finansowego
 • Zwiększenie możliwości uzyskania środków z UE poprzez doprowadzenie do przyznania Warszawie statusu metropolitarnego
 • Współpraca z korporacjami samorządowymi w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych UE
Prywatyzacja:
 • Zmiany w formule działania spółek miejskich. Prywatyzacja miejskich spółek z wyjątkiem strategicznych (przykładowo: SPEC, MPWiK, Metro, MZA, Tramwaje Warszawskie).
Reprywatyzacja:
 • Aktywizacja posłów do szybkiego uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej. Zaprzestanie wykonywania przez służby miejskie tzw. rugów warszawskich
 • Zwrot nieruchomości zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
Promocja i turystyka:
 • Systematyczny wzrost nakładów z budżetu miasta na promocję – uruchomienie Systemu Informacji i Promocji Turystycznej, aktywna współpraca z Polską Organizacją Turystyczną (POT), stała promocja miasta na międzynarodowych targach, aktywne przygotowanie szerokiej oferty dla inwestorów
 • Wspieranie budowy zaplecza hotelowego o różnych standardach
 • Budowa centrum wystawienniczo – targowego
 • Organizacja ważnych imprez o charakterze międzynarodowym (mistrzostwa świata, Europy, Puchar Świata, itp.), które promowałyby Warszawę w tym m.in. skuteczne starania o współ-organizację EURO 2012
Administracja:
 • Tworzenie administracji „przydatnej” mieszkańcom (Wydziały Obsługi Mieszkańców, Urzędy Stanu Cywilnego, e-administracja).
 • Uchwalenie Statutu m. st. Warszawy oddającego daleko idące kompetencje dzielnicom
 • Wdrożenie jednolitego systemu informatycznego dla całej tkanki miejskiej oraz elektronicznego systemu obiegu dokumentów, tzw. e-urząd
 • Wykonanie analizy celowości i umiejscowienia wszystkich Biur urzędu m.st. Warszawy w jednym miejscu oraz ewentualna decyzja o lokalizacji miejskiego Ratusza.
Źródło: Link do strony.

17 komentarzy:

Jaform pisze...

eh odrazu mówię: nie przeczytałem całości ale lanie wody widoczne... kij z nimi, proponuję kupić dobry karabin snajperski x)

Jaform pisze...

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,wid,8901617,wiadomosc.html hahaahahahhahahahahahhahahahahahhahahhahaha

Aksta pisze...

e lepiej kałacha; nie jest tak celny ale więcej trafia za jednym razem; może nawet dwa jeden na lewo a drugi na prawo

Anonimowy pisze...

a Tusek "ostrzega" Polske przed przyszlymi wyborami i koalicja PiS i SLD...
On chyba juz nie na glowe ale na twarz upadl, bo wszystkie ostatnie zdjecia w mediach pokazuja Tuska w krzywa facjata

Jaform pisze...

Tusk chapie psychotropy, popija gorzałą i na końcu siada obok bufetowej. Zabójcza mieszanka dla resztek jego kory mózgowej xDD. Nie no szkoda go, tak konkretnie się ośmieszył że teraz pewnie siedzi w domu i szuka haka na PiS :)

Anonimowy pisze...

Ale mamy przerąbane!
PIS zły (według PO i SLD)
Lewica to malwersanci i bezideowcy Patrz taśmy Oleksego),
PO bez wyrazu, bez przywódcy i bez kręgosłupa- takie tam niewiadomoco.
Tylko bufetowa jest ok, bo serwuje nam kabareta za barem...
-proszę duży rycynus! raaaaz...bez popitki

Anonimowy pisze...

Tusek straszy nas swoim druhem Kwaśnym Olem? Ja już nic nie rozumiem, to kogo mamy się teraz bać i przed kim uciekać: przed PiSem, bo nie chce Ola i jego "europejskich wartości", czy przed PiSem, bo właśnie chce sojuszu z Olem, czy przed Tuskiem, bo koleguje się ze złym Olem, czy przed samym Olem, jeśli on taki groźny? Niech Bufetowa już Tuskowi nie polewa...

Anonimowy pisze...

Ale komuchy robią Tuska, niech ich... Rękami i nogami się chłopak broni o jakiekolwiek posądzenie go o konszachty z nimi, a tu taki pasztet. Ciekawe, dlaczego dopiero teraz to publikują i to w chwili, kiedy Roleks wraca do gry? Głupi jest ten Tusk jak but. On chyba naprawdę wierzy, że wygra następne wybory i będzie rozdawał karty w koalicji z komuchami. Przygłup jeden.

Anonimowy pisze...

Za rządów Piskorskiego zbudowano 2 mosty, tunel, coś się działo... Za rządów Kaczora nie zbudowano niczego ważnego. Ja tam trzymam kciuki za PO-SLD...

pretm pisze...

Nie można patrzeć tylko przez pryzmat mostów i jednego tunelu.

Dla niektórych liczą się też takie rzeczy jak (cytuje z jednego z podsumowań) sfinansowanie 25 000 dodatkowych patroli rocznie (2004/2005), straż miejska, która nie miała się zajmować tylko zakładaniem blokad i wystawianiem mandatów czy inwestycje w monitoring.

I z innej kategorii Muzeum Powstania Warszawskiego.

Anonimowy pisze...

ten wpis anonimowego wyżej, chwalący Komunę Piskorską, to prawdopodobnie niejaki "koszatek" z niejakiego "Siskomu", na forum "portalu pożytecznego idioty" gazeta.pl na okrągło wlepia ten wyświechtany tekścik, najczęściej podpisując się "płyń z wisłą"

Anonimowy pisze...

A jaki wpływ na standard życia Warszawiaków ma to wysławione muzeum? Mnie interesują korki na Modlińskiej, a nie muzea!

I nie jestem żadnym "koszatkiem"

Anonimowy pisze...

To oglądaj sobie korek na Modlińskiej, ja wolę zwiedzać muzeum.

pretm pisze...

"A jaki wpływ na standard życia Warszawiaków ma to wysławione muzeum? Mnie interesują korki na Modlińskiej, a nie muzea!"

Biorąc pod uwagę, że mieszkamy w innych miejscach Warszawy na pewno mamy też inne priorytety.

Oczywiście też chciałbym, żeby Warszawa była przejezdna (mieszkam przy ulicy, która jest regularnie zakorkowana), ale równocześnie zależy mi na tym, aby takie inwestycje jak Muzeum Powstania, Muzeum Sztuki Nowoczesnej czy Centrum Nauki Kopernik były realizowane i stawały się wizytówką miasta.

By gościom z zagranicy można było pokazać coś więcej niż kolejne ogrodzonych osiedla.

Problemy z dojazdem do centrum i kiepska jakość transportu publicznego to inna kwestia.

Anonimowy pisze...

I w jaki sposób Bufetowa udrożni ci Modlińską? Bo na razie ma problemy, żeby wyremontować drugą część Krakowskiego Przedmieścia. Pierwszą zafundował jej jeszcze Marcinkiewicz, na drugą możemy sobie poczekać.

Anonimowy pisze...

Po kliknięciu podanego linku - przekierowanie na główną strone SDPL. Porozumienie jest wszak w archiwum aktulności oraz pod:
http://sdpl.pl/s/p/aktualnosci/1/1/plik_druk/p_programowe.pdf

pretm pisze...

Dzięki. Ten dokument mam też w archiwum.

Prześlij komentarz

Uwaga: Komentarze nie są moderowane (poza wyjątkowymi przypadkami), ale proszę pamiętać, że każdy bierze odpowiedzialność za treść swoich wpisów.