25 cze 2007

HGW grozi wojewodzie konsekwencjami jak Platforma dojdzie do władzy?

Z dzisiejszego wywiadu dla radia TOK FM (HGW musi mieć tam jakieś stałe okienko):
Janina Paradowska: Bankowa Komisja Śledcza skierowała wniosek do sądu o pani ukaranie. Dlaczego nie stawiła się pani przed tą komisją? Przecież ona i tak nie ma już specjalnego znaczenia i mało kto zwraca na to uwagę.

Hanna Gronkiewicz-Waltz: Przede wszystkim PiS stawia się ponad prawem, ponad orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego. To jest moje działanie, jako profesora prawa, jako osoby, która szanuje prawo. TK orzekł, że przepisy dotyczące mandatu są sprzeczne z konstytucją i wojewoda zamiast umorzyć postępowanie, bo tego przepisu nie ma, wypadł z systemu, to nadal kontynuuje je, żeby mi ten mandat odebrać.

Janina Paradowska: To ta sprawa jeszcze trwa?

Hanna Gronkiewicz-Waltz: Tak. 31 lipca będzie rozstrzygana. Zgodnie z regułami sztuki prawniczej, on już dawno powinien wnieść do WSA o umorzenie, nie zrobił tego. Za jakiś czas będzie można pewne konsekwencje próbować wydobyć, na razie PiS jest u władzy, ma prokuraturę i trudno w tej chwili cokolwiek wydobyć od władzy. Czyli faktycznie orzeczenie TK nie istnieje. Drugie orzeczenie wyraźnie mówi o tym, że prezes NBP nie może być kontrolowany przez komisję śledczą, może go prokurator przepytać, jest wiele organów państwa, które mogą go wezwać. Natomiast ze względu na niezależność NBP, która wynika z artykułu 221 w konstytucji, komisja śledcza nie jest władna przesłuchać prezesa NBP.
Źródło: link do strony.

Pomijając kwestię stawiania TK ponad wszystko, fragment "za jakiś czas będzie można pewne konsekwencje próbować wydobyć, na razie PiS jest u władzy, ma prokuraturę i trudno w tej chwili cokolwiek wydobyć od władzy" to zapowiedź rewanżu wobec wojewody, który postępował zgodnie z obowiązującym prawem. Zostało ono zakwestionowane przez TK po podjęciu decyzji o wygaszeniu mandatu HGW.

Jeżeli ktoś jak HGW nie umie wypełnić jednostronicowego oświadczenia w ciągu 30 dni to powinien sobie darować mówienie "już ja się z tobą policzę, jak moi ludzie dojdą do władzy w prokuraturze".

13 komentarzy:

Anonimowy pisze...

W tym wywiadzie w TOK'u HGW gdy była mowa o komisji śledczej mówiła "moi prawnicy" - czy są to wynajęci prywatnie prawnicy przez panią Gronkiewicz, czy są to prawnicy miejscy, którzy zajmują się komisja sledczą?

pozdrawiam
Bernard

pretm pisze...

Jak na razie w sprawie z oświadczeniem występowali albo prawnicy z Ratusza, albo profesor Kulesza, który bronił mandatu HGW. W obu przypadkach płaciło miasto.

Wątpliwe, aby teraz pojawili się inni zewnętrzni prawnicy. Do korespondencji HGW z komisją nie załączono żadnych ekspertyz prawnych, więc trudno stwierdzić jak jest faktycznie.

Pewnie na końcu i tak płaci miasto.

Jaform pisze...

Profesurek Kulesza od wszystkiego...

Anonimowy pisze...

Kolejna wpadka HGW dotyczy dróg:

400 kilometrów dróg w Warszawie wymaga natychmiastowego remontu. Najwięcej zniszczeń powodują przeciążone ciężarówki, wyjeżdżające z licznych w stolicy placów budowy.


Jeden przeładowany samochód ciężarowy, to tak jakby przejechało 16 tysięcy samochodów osobowych w tym samym momencie - powiedział RMF FM Paweł Usidus, Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Inspekcja akurat w stolicy nie jest w stanie zważyć przeciążonych ciężarówek. Dlaczego? Miasto nie jest zainteresowane wybudowaniem stacjonarnej wagi, takiej jaką uruchomiono niedawno we Wrocławiu. Inspektorzy mają co prawda wagę przenośną, ale nie mogą doprosić się w Zarządzie Dróg Miejskich wyznaczenia odpowiedniego parkingu, na którym ważenie nie będzie zakwestionowane przez kierowcę.

Tłumaczenie ZDM jest bardzo oryginalne. W Warszawie nie ma konieczności ważenia samochodów. Wystarczy sprawdzić dowód rejestracyjny - powiedziała Urszula Nerken, która najwyraźniej uznała, że każda ciężarówka wiezie dokładnie tyle, ile zezwala jej ładowność.

Pieniądze z mandatów mogłyby pójść na remonty dróg, ale na razie kierowcy wielkich ciężarówek w Warszawie, dzięki opieszałości urzędników, mogą spokojnie niszczyć drogi.

Anonimowy pisze...

A ile miasto zapłaciło Kuleszy za reprezentowanie w sprawie mandatu, to wiadomo?

pretm pisze...

A ile miasto zapłaciło Kuleszy za reprezentowanie w sprawie mandatu, to wiadomo?

Niestety informacja ile dokładnie kosztowały usługi prawnicze nie jest dostępna.

Aksta pisze...

"...To jest moje działanie, jako profesora prawa, jako osoby, która szanuje prawo..." A to ciekawe, bo w takim razie profesor prawa winien wiedzieć, że nawet głupiego prawa należy przestrzegać. Gdzieś się ta wiedza zagubiła przy małżonkowym oświadczeniu majątkowym. A tak a propos wpadek drogowych to może powstanie pod-blog "Wpadki Hanki" mam pierwszą nominację: "...pan nie ma trawa mówić do mnie kobieta."

Anonimowy pisze...

pretm: A powinno to być jawne, bo być może w grę wchodziły zamówienia publiczne :) W końcu 6 tys euro to nie jest jakoś dużo, zważywszy z jakiej kancelarii jest Kulesza.
BTW - nie spróbowałbyś w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej uzyskać tych danych?

pretm pisze...

@washko

Przez jednego z radnych w Radzie Warszawy zostało złożone pytanie/interpelacja w tej sprawie. Jeżeli będę wiedział więcej to wtedy opublikuje.

Anonimowy pisze...

Polityka kadrowa HGW: 25 czerwca powołano nowego prezesa Miejskich Zakładów Autobusowych. Koleś nazywa się Mieczysław Magierski i w ostatnich wyborach samorządowych kandydował do Rady Miasta Płocka z ... Samoobrony (był drugi na liście, w okręgu nr 2, dostał nawet 70 głosów). Nowa koalicja?

Anonimowy pisze...

Jakby co, to mogę napisać wniosek. W tym trybie miasto ma 14 dni na odpowiedź, a interpelację, o ile się nie mylę można zlać.

Anonimowy pisze...

http://piotrgrodecki.salon24.pl/index.html -CHCECIE ZNAĆ PRAWDE O HGW WSA I O STANIE PRAWNYM????

Anonimowy pisze...

Piotr Grodecki


1.PREZYDENT MIASTA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO.


Ustawa
z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym
Rozdział 3

Władze gminy

Art. 11a. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o wójcie, należy przez to rozumieć także burmistrza oraz prezydenta miasta. Art. 24h.1. Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

2.PREZYDENT MIASTA SKŁADA OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE WOJEWODZIE TAKŻE OŚWIADCZENIE O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ MAŁŻONKA(ART.24.J.UST.4)Art. 24h.
3. Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach:
1) radny - przewodniczącemu rady gminy,
2) wójt, przewodniczący rady gminy - wojewodzie,
3) zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta - wójtowi.
3.PREZYDENT MIASTA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ MAŁŻONKA, JEŻELI DZIAŁALNOŚĆ TA WYKONYWANA JEST NA TERENIE GMINY, W KTÓREJ OSOBA OBOWIĄZANA DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA PEŁNI FUNKCJĘ LUB JEST ZATRUDNIONA.


Art. 24j.1. Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez ich małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo, jeżeli działalność ta wykonywana jest na terenie gminy, w której osoba obowiązana do złożenia oświadczenia pełni funkcję lub jest zatrudniona. Obowiązani są oni również do złożenia oświadczenia o umowach cywilnoprawnych zawartych przez ich małżonków, wstępnych, zstępnych i rodzeństwo, jeżeli umowy te zawarte zostały z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi i nie dotyczą stosunków prawnych wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług lub ze stosunków prawnych powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących.
4. Do składania oświadczeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepis art. 24h ust. 3.

4.MAŁŻONEK PREZYDENT HANNY GRONKIEWICZ–WALTZ WYKONYWAŁ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA TERENIE M.ST. WARSZAWA.


A)WYKONYWAŁ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Art. 2.
Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły

Podstawowe dane przedsiębiorcy
Numer ewidencyjny : 81011
Imię : Andrzej
Nazwisko : Waltz
Nazwa : Andrzej Waltz Projekty-Konsultacje-Oprogramowanie.
Data rozpoczęcia działalności : 1996-06-17
Opis przedmiotu wykonywanej działalności
Opracowanie programów komputerowych, projektowanie i konsultacje z zakresu informatyki i transportu lądowego. (w zakresie posiadanych kwalifikacji).

Adresy miejsc wykonywania działalności
04-715 Warszawa, UL. Kożuchowska 2 A -siedziba (adres siedziby przedsiębiorcy)
Żródło: http://gimli-1.um.warszawa.pl/edg_wyszukiwarka/edg_wyszukiwarka_det.asp?id=91605


B)WYKONYWAŁ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA TERENIE GMINY M.ST. WARSZAWA.Rozdział 3
Ewidencja Działalności Gospodarczej

Art. 27.
2. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji zawiera:
1) firmę przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
3) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, adres do doręczeń
przedsiębiorcy oraz adres, pod którym jest wykonywana działalność
gospodarcza, a jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony;
Art. 29.
1. Organ ewidencyjny wydaje decyzję o wpisie.
3. Decyzja o wpisie zawiera:
1) firmę przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
3) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu do doręczeń przedsiębiorcy, adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza, a jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony;

JEŻELI DZIAŁALNOŚĆ JEST WYKONYWANA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA MUSI BYĆ W WPISIE . W PRZYPADKU WPISANIA JAKO MIEJSCE „TEREN CAŁEJ POLSKI” DZIAŁALNOŚĆ JEST WYKONYWANA TAKŻE W GMINIE M.ST. WARSZAWA.


5.PREZYDENT HANNA GRONKIEWICZ-WALTZ NIE ZŁOŻYŁA W TERMINIE OŚWIADCZENIA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ MAŁŻONKA.

Art. 24j.
1. Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez ich małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo, jeżeli działalność ta wykonywana jest na terenie gminy, w której osoba obowiązana do złożenia oświadczenia pełni funkcję lub jest zatrudniona. Obowiązani są oni również do złożenia oświadczenia o umowach cywilnoprawnych zawartych przez ich małżonków, wstępnych, zstępnych i rodzeństwo, jeżeli umowy te zawarte zostały z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi i nie dotyczą stosunków prawnych wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług lub ze stosunków prawnych powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących.
3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w ciągu 30 dni od dnia wyboru, powołania lub zatrudnienia, a w przypadku podjęcia działalności gospodarczej albo zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, w trakcie pełnienia funkcji lub w czasie zatrudnienia - w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny złożenia oświadczenia. Informacja, o której mowa w ust. 2, składana jest w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny jej złożenia.
„W dniu 26 listopada 2006 r. Hanna Gronkiewicz-Waltz została wybrana Prezydentem m. st. Warszawy. Ponieważ termin do złożenia przedmiotowego oświadczenia przez Panią Prezydent minął 26 grudnia 2006 r., a więc w dniu ustawowo wolnym od pracy, mogło ono być skutecznie dokonane w pierwszym następnym po tej dacie dniu roboczym tj. w dniu 27 grudnia 2006.
Tymczasem, oświadczenie to zostało złożone przez Panią Prezydent w Sekretariacie Biura Ochrony Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (L. dz. Nr 9/9) dopiero w dniu 28 grudniu 2007 r., w więc z 1 dniowym opóźnieniem.”(treść zarządzenia zastępczego Wojewody Mazowieckiego dotyczącego wygaśnięcia mandatu prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz)

6.KONSEKWENCJĄ NIEZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ MAŁŻONKA JEST WYGAŚNIĘCIE MANDATU.


Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. (Dz. U. z dnia 20 lipca 2002 r.)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i tryb bezpośredniego wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o wójcie, należy przez to rozumieć także burmistrza i prezydenta miasta

Rozdział 5

Wygaśnięcie mandatu wójta

Art. 26.
1. Wygaśnięcie mandatu wójta następuje wskutek:
1) odmowy złożenia ślubowania,
1a) niezłożenia w terminach, określonych w odrębnych przepisach, oświadczenia o swoim stanie majątkowym, oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, oświadczenia o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka lub informacji o zatrudnieniu, rozpoczęciu świadczenia pracy lub wykonywania czynności zarobkowych albo zmianie stanowiska małżonka;


7.PROCEDURA ODWOŁANIA PREZYDENTA MIASTA W PRZYPADKU NIEZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ MAŁŻONKA.

Art. 26.
2. Wygaśnięcie mandatu w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1-7 stwierdza rada gminy, w drodze uchwały, najpóźniej po upływie miesiąca od dnia wystąpienia przesłanek wygaśnięcia mandatu. Przed podjęciem uchwały o wygaśnięciu mandatu z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, należy umożliwić wójtowi złożenie wyjaśnień.
3. Uchwałę o wygaśnięciu mandatu wójta w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7, przewodniczący rady gminy niezwłocznie przesyła wojewodzie i komisarzowi wyborczemu.
5.W przypadku niezrzeczenia się funkcji lub niezaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez wójta w terminie, o którym mowa w ust. 4, rada gminy stwierdza wygaśnięcie mandatu wójta, w drodze uchwały, najpóźniej po upływie miesiąca od upływu tego terminu.

Art. 27.
1. Od uchwały rady gminy o wygaśnięciu mandatu wójta z przyczyn, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3 i 4, wójtowi, którego uchwała dotyczy, przysługuje odwołanie do właściwego sądu okręgowego w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia. Przepisy art. 60 i art. 61 ustawy, o której mowa w art. 2 ust. 2, stosuje się odpowiednio.
2.. Wygaśnięcie mandatu wójta następuje z dniem wydania przez sąd orzeczenia oddalającego odwołanie.

RADA M.ST. WARSZAWY NIE DECYDUJE O WYGAŚNIĘCIU MANDATU TYLKO STWIERDZA(CO JEST JEJ USTAWOWYM OBOWIĄZKIEM) WYGAŚNIĘCIE W DRODZE UCHWAŁY.
W dniu 22 lutego 2007 r. Rada m. st. Warszawy uchwałą Nr VI/38/2007 w sprawie wygaśnięcia mandatu Prezydenta m. st. Warszawy odmówiła stwierdzenia wygaśnięcia tego mandatu.

8.WOJEWODA WZYWA RADĘ M.ST. WARSZAWY DO PODJĘCIA UCHWAŁY W TERMINIE 30 DNI.

Ustawa
z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym

Rozdział 10

Nadzór nad działalnością gminną

Art. 87. Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność gminną tylko w przypadkach określonych ustawami.
Art. 98a. 1.Jeżeli właściwy organ gminy, wbrew obowiązkowi wynikającemu z przepisów art. 190 ust. 2 i 6 i art. 194 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 24b ust. 6, art. 26 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, w zakresie dotyczącym odpowiednio wygaśnięcia mandatu radnego, obsadzenia mandatu radnego, wygaśnięcia mandatu wójta, odwołania ze stanowiska albo rozwiązania umowy o pracę z zastępcą wójta, sekretarzem gminy, skarbnikiem gminy, kierownikiem jednostki organizacyjnej gminy i osobą zarządzającą lub członkiem organu zarządzającego gminną osobą prawną, nie podejmuje uchwały, nie odwołuje ze stanowiska lub nie rozwiązuje umowy o pracę, wojewoda wzywa organ gminy do podjęcia odpowiedniego aktu w terminie 30 dni.


9.JEŻELI RADA M.ST. WARSZAWY NADAL ODMAWIA WYKONANIA OBOWIĄZKU WYNIKAJĄCEGO Z PRZEPISÓW WOJEWODA MAZOWIECKI JAKO ORGAN NADZORU WYDAJE ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE.

Art. 98a.
2. W razie bezskutecznego upływu terminu określonego w ust. 1, wojewoda, po powiadomieniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wydaje zarządzenie zastępcze.


10.ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE ,JAKO ROZSTRZYGNIĘCIE ORGANU NADZORCZEGO DOTYCZĄCE GMINY, MOŻNA ZASKARŻYĆ DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO. OD DECYZJI WOJEWODY O WYGAŚNIĘCIU MANDATU PRZYSŁUGUJE ODWOŁANIE DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W I INSTANCJI I DO NSA - W DRUGIEJ.


Art. 98. 1. Rozstrzygnięcia organu nadzorczego dotyczące gminy, w tym rozstrzygnięcia, o których mowa w art. 96 ust. 2 i art. 97 ust. 1, a także stanowisko zajęte w trybie art. 89, podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia.


11.ZARZADZENIE ZASTĘPCZE WYDANE PRZEZ WOJEWODĘ MAZOWIECKIEGO O WYGAŚNIĘCIU MANDATU PREZYDENT HANNY GRONKIEWICZ-WALTZ STANIE SIĘ PRAWOMOCNE Z DATĄ ODDALENIA LUB ODRZUCENIA SKARGI PRZEZ SĄD. STANOWISKO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO(NIEKONSTYTUTYWNOŚĆ PRZEPISÓW NOWELIZACJI USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM Z 8 LIPCA 2005 R. )NIE WNOSI NIC DO SPRAWY, GDYŻ WOJEWODA MAZOWIECKI WYDAŁ ZARZĄDZENIE PRZED WYDANIEM ORZECZENIA TK, CZYLI DZIAŁAŁ WEDLE OBOWIĄZUJĄCEGO WTEDY PRAWA.

Art. 98. 5. Rozstrzygnięcia nadzorcze stają się prawomocne z upływem terminu do wniesienia skargi bądź z datą oddalenia lub odrzucenia skargi przez sąd.

Prześlij komentarz

Uwaga: Komentarze nie są moderowane (poza wyjątkowymi przypadkami), ale proszę pamiętać, że każdy bierze odpowiedzialność za treść swoich wpisów.